Zorgverleners

Deelname

In 2015 is gestart met de implementatie van Oncokompas in de ziekenhuizen die zich gecommiteerd hebben aan de doelstelling voor de inkoopspecificaties van Zilveren Kruis voor oncologische nazorg. Wilt u weten of Oncokompas al geïmplementeerd is in het ziekenhuis waar u werkzaam bent of hoe Oncokompas ook beschikbaar kan komen in uw ziekenhuis, dan kunt u contact opnemen met het Oncokompasteam via de e-mail: oncokompas@vu.nl. Het Oncokompasteam kan u van meer informatie voorzien.
Ja dat is mogelijk. Wilt u weten hoe Oncokompas ook beschikbaar kan komen in uw zorginstelling, dan kunt u contact opnemen met het Oncokompasteam via de e-mail: oncokompas@vu.nl. Het Oncokompasteam kan u van meer informatie voorzien.
Oncokompas is goed te gebruiken vanaf Internet Explorer 9.1, Google Chrome, Safari en Mozilla Firefox. Als u dat niet heeft, kunt u het beste eerst een van deze browsers installeren op uw computer of tablet.
Als zorgverlener ontvangt u van het Oncokompasteam inlogggevens voor uw eigen online beheeromgeving. Tijdens een gesprek met een patiënt kunt u hem/haar uitnodigen voor Oncokompas via uw persoonlijke online beheeromgeving. U vult hier gegevens van de patiënt in (voornaam, tussenvoegsels, achternaam, geboortedatum en emailadres) en stuurt hem / haar een unieke activatie link naar Oncokompas.
De toegevoegde waarde is er voor de patiënt. Deze krijgt, geheel nieuw in de oncologische zorg, de mogelijkheid van zelfmanagement aangeboden. De patiënt krijgt een tool in handen waarmee hij/zij optimale informatie en begeleidende zorg kan vinden op het gebied van kwaliteit van leven, afgestemd op de persoonlijke kwaliteit van leven en voorkeur. De patiënt zal zich mogelijk eerder met problemen melden die verborgen of onbenoemd bleven.
Zorginstellingen die Oncokompas aanbieden, spelen in op de ontwikkelingen in de zorg, waarbij zelfmanagement van de patiënt centraal staat. De patiënt krijgt een tool in handen waarmee hij/zij optimale informatie en begeleidende zorg kan vinden op het gebied van kwaliteit van leven, afgestemd op de persoonlijke kwaliteit van leven en voorkeur. Doordat Oncokompas online wordt aangeboden, is het snel en gemakkelijk te gebruiken in de thuissituatie.
Zorgverleners wordt gevraagd om patiënten, binnen hun normale werkprocessen, te wijzen op Oncokompas en dit instrument kort toe te lichten. Daarnaast wordt gevraagd om het emailadres op te vragen bij de patiënt en deze vervolgens te registreren via de online beheeromgeving van het Oncokompas. Daarna kan de patiënt zelf inloggen en gebruik maken van het Oncokompas in thuissituatie.
Het leven met kanker start direct na diagnose. Ook al ligt het accent in de start op curatieve behandeling, patiënten moeten verder met de wetenschap dat hij eerder dood kan gaan dan gedacht. Dat geeft onzekerheid, levensvragen, angst, vaak vermoeidheid en soms boosheid en van allerlei andere problemen. Daarin moet een patiënt een nieuwe balans vinden. Dat is een forse opgave en vraagt om eerlijke informatie over wat kanker met iemand doet, wat de behandelingen met iemand doen en wat iemand zelf kan doen om grip te houden. De één kan en wil dat allemaal zélf, ondersteund door informatie, de ander heeft daar (meer) begeleiding bij nodig. Ondersteuning met informatie bij het zélf weer oppakken van het leven, conditie, perspectief, daar voorziet Oncokompas in.

Veligheid

De data die worden vastgelegd in Oncokompas zijn altijd van de patiënt zelf. Bij deelname aan het Oncokompas gaat de patient akkoord met het gebruik van zijn/haar geanonimiseerde gegevens voor onderzoek. Wij verstrekken uitdrukkelijk geen persoonsgegevens aan derden. Er worden dus ook nooit gegevens die herleidbaar zijn tot gebruikers of tot zorgaanbieders gedeeld met zorgverzekeraars.
VU neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via oncokompas@vu.nl.
De deelnemer kan alleen zelf de Oncokompas resultaten inzien, de zorgverlener heeft geen toegang tot deze gegevens. Wel kan een deelnemer zijn/haar uitslag van Oncokompas printen en meenemen naar een consult met zijn of haar zorgverlener.

Fouten in het systeem

Vaak heeft dit te maken met een verouderde browser of een strenge firewall in het ziekenhuissysteem. U kunt contact opnemen met de helpdesk van Oncokompas via: oncokompas@vu.nl.

Informatie opvragen

Ja, stuur een e-mail met dit verzoek naar het Oncokompasteam via oncokompas@vu.nl. Het Oncokompasteam zal u een voorbeeld print van een patiënt toesturen.

Wachtwoord / gebruikersnaam

Ga naar de inlogpagina van Oncokompas. U ziet staan ‘klik hier als u uw wachtwoord vergeten bent’. Hiermee kunt u ook uw wachtwoord veranderen. Klik hierop en volg de verdere instructies.
Uw gebruikersnaam is het e-mailadres waarmee u aangemeld bent bij Oncokompas.
Ga naar de inlogpagina van het Oncokompas. U ziet staan ‘klik hier als u uw wachtwoord vergeten bent’. Klik hierop en volg de verdere instructies.
U kunt inloggen via https://portal.oncokompas.nl/medewerker

Kosten / vergoeding

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van Oncokompas voor ziekenhuizen of patiënten. De kosten worden volledig gedekt door de zorgverzekeraar (en gaan niet ten kosten van het eigen risico van een patiënt).
Bekend is dat veel patiënten (en zorgverleners) niet op de hoogte zijn van welke zorg er eigenlijk allemaal is en waarop iemand een beroep had kunnen doen, verzekerd of niet. Daarmee heeft een patiënt ook niet de mogelijkheid gehad om hulp te vinden of te kiezen. Veel zorg is verzekerd en inderdaad sommige zorg ook niet. In de toekomst willen we in het systeem inbouwen dat je middels een verzekeringscheck ziet of bepaalde zorg wordt vergoed. Op dit moment is dat nog niet ingebouwd.

Effectiviteit

Er is uitgebreid vooronderzoek verricht in de ontwikkelingsfase van Oncokompas. Met een team van experts (artsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, diëtisten, logopedisten, bewegingswetenschappers, re-integratiedeskundigen, theologen, seksuologen, en vertegenwoordigers van de patiëntenverenigingen) is bepaald wat de inhoud van Oncokompas moet zijn. Er is een onderzoek naar de behoefte aan deze soort zorg gedaan door middel van een enquête via internet bij een groep van 339 patiënten met kanker. Een groep van 30 patiënten is geïnterviewd. Ook is een oncologisch team geïnterviewd. Al deze gegevens zijn gebruikt om het Oncokompas af te stemmen op de wensen van de patiënten en zorgprofessionals. Een eerste versie van het Oncokompas is getest op bruikbaarheid in VUmc. Op basis van de bruikbaarheidstesten zijn aanpassingen gedaan in het Oncokompas en vervolgens is een prototype getest op haalbaarheid bij hoofd-halskanker patiënten in VUmc in Amsterdam, in LUMC in Leiden en in het MUMC in Maastricht. Daaruit is gebleken dat het Oncokompas hen goed kan helpen bij het optimaliseren van hun kwaliteit van leven en leefstijl en het vinden van de juiste nazorg, maar dat er nog verdere optimalisatie nodig was. Daarom is Oncokompas doorontwikkeld tot een up-to-date online hulpmiddel. Het komende jaar zal het onderzoek naar de (kosten-)effectiviteit van Oncokompas worden afgerond binnen het door KWF -Alpe d’HuZes gefinancierde project: ICT4CANCER.

Doelgroep

Nee, nog niet. We zijn ons er van bewust dat ook de omgeving wordt geraakt door een partner, ouder of familielid met kanker. Daarom zijn we bezig met de ontwikkeling van Oncokompas voor naasten.
De zorgverlener moet nagaan in hoeverre een patiënt computervaardig is en of Oncokompas een passend instrument is. Oncokompas is tevens beschikbaar op een tablet. Veel oudere patienten maken juist gebruik van tablets. Er zullen altijd patiënten zijn voor wie Oncokompas niet geschikt zal zijn. Dat is echter geen reden om het niet in de gehele groep patiënten te introduceren. Het is een aanvulling op alle reguliere zorg en een mogelijkheid voor zelfmanagement.
Oncokompas wordt aangeboden aan patiënten die met een curatieve opzet behandeld gaan worden of in het verleden behandeld zijn. De volgende inclusiecriteria worden daarnaast aangehouden: Leeftijd: 21 jaar of ouder, beschikt over toegang tot het internet, spreekt de Nederlandse taal en heeft geen cognitieve beperkingen.
Ja, deze mensen kunnen ook van Oncokompas gebruik maken. Oncokompas bevat wel veel tekstuele informatie, het is daarom aan te raden dat zij Oncokompas samen met iemand anders invullen. Er zijn plannen om Oncokompas door te ontwikkelen waarbij er meer gebruik wordt gemaakt van video’s en afbeeldingen.
Nee, Oncokompas is nu bedoeld voor patiënten die in opzet curatief behandeld worden. Onze ervaring is dat palliatieve patiënten op een andere manier aangesproken moeten worden. Dat komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in teksten die nu zijn geschreven vanuit het vertrekpunt dat patiënten curatief behandeld zijn; dan staat er “uw behandeling is gericht op genezing”. Voor iemand die weet dat hij niet meer beter wordt is dat een pijnlijke formulering. Teksten moeten daarop worden gecontroleerd en aangepast. Momenteel werken wij aan de ontwikkeling van Oncokompas voor deze patiëntengroep. Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan deze ontwikkeling, neemt u dan contact op via oncokompas@vu.nl.

Overlap andere zorginterventies

De Lastmeter en Oncokompas zijn twee verschillende dingen. De Lastmeter is een kort screeningsinstrument en wordt in het ziekenhuis afgenomen door de zorgverlener. Oncokompas is een uitgebreider screenings- en signaleringstool dat antwoorden vertaalt in een advies dat ten alle tijden zelfstandig kan worden gebruikt door de patiënt. We verwachten niet dat de uitkomst van de Lastmeter tegenstrijdig zal zijn met wat uit Oncokompas komt. Oncokompas als zelfmanagementinstrument en de Lastmeter als screeningsinstrument zullen gewoon naast elkaar bestaan.
Zelfmanagement ondersteunen via vragenlijsten is iets anders dan het uitvragen van PROMs ten behoeve van reflectie op het zorgproces. Er wordt inderdaad wél gebruik gemaakt van dezelfde soorten internationaal gevalideerde vragenlijsten. Via Oncokompas krijgen patiënten een terugkoppeling van hun score, bij PROMs zien patiënten momenteel niets terug van hun inspanningen. We hopen dat Oncokompas in de toekomst die functie kan overnemen. Want de generieke en soms specifieke PROMs zijn nu voor een groot deel ingebouwd in Oncokompas.