Privacyverklaring, disclaimer en copyright Oncokompas

Privacyverklaring Oncokompas

Verantwoordelijke

De Stichting Vrije Universiteit Amsterdam (“VU”), gevestigd te Amsterdam aan De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam is verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor de persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden via Oncokompas. Door u aan te melden voor het Oncokompas geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacyverklaring te verzamelen en te verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VU verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Oncokompas en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt bij aanmelding door uw zorgverlener voor Oncokompas. Oncokompas is een online hulpmiddel waarmee een patiënt met kanker optimale informatie en begeleidende zorg kan vinden op het gebied van kwaliteit van leven, afgestemd op de persoonlijke gezondheidssituatie en voorkeur. In de gebruikershandleiding vindt u instructies die u van begin tot eind door Oncokompas leiden.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Wij gebruiken uw (persoons)gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Aanmelden als gebruiker
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om u te registreren als gebruiker van Oncokompas.
Verificatie als gebruiker
Als u bent aangemeld door een zorgverlener, wordt uw geboortedatum gebruikt om te verifiëren of u van uw zorgverlener een uitnodiging voor het gebruik van Oncokompas hebt ontvangen.
Beveiliging van uw account
Uw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van uw account. Deze inloggegevens kunt u altijd wijzigen in uw account.
Klantcontact
Uw e-mailadres en naam wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.
Selecteren van Content (praktische informatie, inzicht en adviezen geven)
Aan de hand van uw postcode, naam van het ziekenhuis waar u wordt behandeld, leeftijd en geslacht kan Oncokompas Content filteren, selecteren en aan uw ter beschikking stellen.
Wetenschappelijk onderzoek Uw persoonlijke informatie, antwoorden op de vragenlijst, gebruik van Oncokompas worden gepseudonimiseerd  zodat de informatie niet meer (direct) herleidbaar is tot u. Deze gepseudonimiseerde informatie wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In de wetenschappelijke publicatie(s) en presentatie(s) die voortvloeien uit dit onderzoek worden geen persoonsgegevens verwerkt. De informatie over gebruikers van Oncokompas zal altijd geanonimiseerd worden weergegeven, op een geaggregeerd niveau en op een wijze waarop directe en indirecte identificatie niet mogelijk is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De VU verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van Oncokompas om een welzijnsoverzicht en dossier samen te stellen met adviezen en hulpbronnen. Onder adviezen verstaan wij: adviezen die u krijgt in Oncokompas over wat u kunt doen om uw welzijn te verbeteren en extra informatie om zelf alvast aan de slag te gaan. U kunt brochures downloaden, klikken op links naar gerelateerde websites en tips lezen. Onder hulpbronnen verstaan wij: opties voor begeleidende zorg. Oncokompas verstrekt u hulpbronnen voor het verbeteren van uw kwaliteit van leven. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geadviseerde hulpbronnen en overige hulpbronnen. De geadviseerde hulpbronnen passen het best bij uw uitslag. De overige hulpbronnen bieden een alternatief.

Hieronder een overzicht van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Psychische gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Sociaal leven
 • Leefstijl en levensvragen
 • Persoonsgegevens vanuit de vragenlijsten worden gepseudonimiseerd gebruikt voor onderzoek

De grondslag van de verwerking van uw persoonsgegevens
De VU moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op basis van uw toestemming, uitvoering van de overeenkomst (om de applicatie correct te laten werken) en wettelijke verplichting worden uw gegevens verwerkt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De VU zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens in Oncokompas zijn medische gegevens. Daarom worden uw gegevens voor 20 jaar bewaard. Onze bewaartermijn gaat in op het moment dat uw registratie is afgerond en eindigt op het moment dat de gegevens zijn verwijderd na beëindiging van het account. Een account wordt beëindigd nadat hiertoe per e-mail een verzoek is ingediend met het mailadres waarmee u bent ingeschreven.

Verwerkersovereenkomst
Met alle bedrijven die gegevens van de VU verwerken hebben we een verwerkersovereenkomst getekend. Hierin is o.a. vastgelegd waar de persoonsgegevens voor mogen worden gebruikt en welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden voor de opslag van persoonsgegevens. Hierin is ook vastgelegd dat de degene die de gegevens verwerkt, hier vertrouwelijk mee om moet gaan en niet op eigen houtje voor een heel ander doel mag gaan verwerken dan in de verwerkersovereenkomst staat.

De Oncokompas applicatie is ontwikkeld door een professioneel ICT-bedrijf en is ondergebracht bij een professional hosting bedrijf, met wie ook verwerkersovereenkomsten zijn getekend.

Delen met anderen

De VU verstrekt persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de VU, sluit de VU een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens. De VU blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Oncokompas gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, kunt u contact opnemen via 020-598 6959 (op werkdagen tussen 10:00 en 12:00).

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. VU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Telefoon: 020-598 6959 (op werkdagen tussen 10:00 en 12:00)

Beveiliging

VU neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via 020-598 6959 (op werkdagen tussen 10:00 en 12:00).

Oncokompas data wordt opgeslagen in een beveiligde web-based omgeving bij de bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van de VU. De Vrije Universiteit Amsterdam maakt gebruik van beveiliging- of veiligheidsprocedures die mede tot doel hebben om uitsluitend bevoegde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens. Bij het verzenden en ontvangen van informatie wordt deze versleuteld met 256-bit SSL-beveiligingscertificaten (Comodo). Dit type versleuteling vindt ook plaats bij internetbankieren.

Wijziging Privacyverklaring

De VU is gerechtigd deze Privacyverklaring te wijzigen. De gewijzigde versie zal via Oncokompas bekend worden gemaakt. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u het gebruik van Oncokompas staken. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van Oncokompas wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

Klachtenprocedure

Oncokompas en de website oncokompas.nl zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht u desondanks een klacht hebben, neemt u dan contact met ons op via 020-598 6959 (op werkdagen tussen 10:00 en 12:00)

Contactgegevens voor meer informatie en de functionaris voor gegevensbescherming
Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij onze Functionaris Gegevensbescherming (servicedesk.privacy@vu.nl)

 

Laatste wijziging: 3 mei 2021


Disclaimer

Oncokompas is een hulpmiddel om de persoonlijke psychosociale leefsituatie van personen die (ooit) de diagnose kanker hebben gekregen in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn door de Vrije Universiteit Amsterdam (“VU”) zorgvuldig samengesteld uit wetenschappelijke inzichten.
Met behulp van het Oncokompas willen wij u praktische informatie, inzicht en adviezen geven (“Content”).

Aan de hand van Content biedt Oncokompas een bron van informatie die op uw persoonlijke situatie is toegespitst. De Content kan niet gezien worden als een alternatief voor de behandeling en informatie van de zorgverlener, ook niet wanneer deze Content gebaseerd is op uw antwoorden op de vragenlijst. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of medische vragen, altijd de behandelend arts.

De VU kan met gebruik van geaggregeerde informatietrends in de gaten houden en inspelen op behoeften van gebruikers van Oncokompas.

De VU zal alles doen wat binnen haar macht ligt om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Oncokompas en de gegevens binnen Oncokompas te waarborgen, echter:

 • De VU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • De VU garandeert niet dat Oncokompas ononderbroken zal werken en is niet aansprakelijk voor schade door onjuist functioneren van Oncokompas door internetstoringen, overmacht of activiteiten van hackers.
 • De VU is jegens gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van Oncokompas.
 • De VU is niet verantwoordelijk voor de Content en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schadeals gevolg van het gebruik van Oncokompas.
 • De VU is niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuist of nalatig invullen van de vragenlijsten door gebruikers.
 • De VU is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade die verband houdt of voortvloeit uit het gebruik van Oncokompas. Hieronder valt onder meer: zuivere vermogensschade, verlies van gegevens, letselschade en immateriële schade.

Deze disclaimer kan worden aangepast.


Copyright

De website van Oncokompas geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de VU is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de VU, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de VU is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan belangstellenden van Oncokompas. De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar er kunnen geen garanties worden geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. De VU is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.