Disclaimer, Copyright, Privacy Statement en Responsible Disclosure Oncokompas

Oncokompas is ontwikkeld en eigendom van de Vrije Universiteit van Amsterdam (de VU). Red-kite is de organisatie die Oncokompas beheert en ervoor zorgt dat het hulpmiddel uitgereikt wordt. Red-kite is een leverancier van digitale oplossingen in de zorg.

Disclaimer

Oncokompas is een hulpmiddel om de persoonlijke psychosociale leefsituatie van personen die (ooit) de diagnose kanker hebben gekregen in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn door de Vrije Universiteit van Amsterdam (de VU) zorgvuldig samengesteld uit wetenschappelijke inzichten.
Met behulp van het Oncokompas willen wij je praktische informatie, inzicht en adviezen te geven (hierna te noemen: Content).

Middels de Content biedt Oncokompas een bron van informatie die op de persoonlijke situatie is toegespitst. De Content kan niet gezien worden als een alternatief voor de behandeling en informatie van de zorgverlener, ook niet wanneer deze Content gebaseerd is op jouw antwoorden op de vragenlijst. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of medische vragen, altijd de behandelend arts.

De VU en Red-kite kunnen met gebruik van geaggregeerde informatie trends in de gaten houden en inspelen op behoeften van Gebruikers. Geaggregeerde informatie stelt de VU en Red-kite in staat haar diensten te onderhouden en nieuwe diensten te ontwikkelen. De VU en Red-kite worden op geen enkele wijze beperkt in de mogelijkheid om informatie op geaggregeerd niveau te verzamelen en te verwerken.

De VU en Red-Kite zullen alles doen wat binnen hun macht ligt om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van Oncokompas en de gegevens binnen Oncokompas te waarborgen, echter:

 • De VU en Red-Kite zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • De VU en Red-Kite garanderen niet dat Oncokompas ononderbroken zal werken en zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuist functioneren van Oncokompas door internetstoringen, overmacht of activiteiten van hackers.
 • De VU en Red-Kite zijn jegens gebruiker niet aansprakelijk voor schade in verband met het gebruik van Oncokompas.
 • De VU en Red-Kite zijn niet verantwoordelijk voor de Content en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade bij fouten.
 • De VU en Red-Kite zijn niet aansprakelijk voor gevolgen van onjuist of nalatig invullen van de vragenlijsten door gebruikers.
 • De VU en Red-Kite zijn in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade die verband houdt of voortvloeit uit het gebruik van Oncokompas. Hieronder valt onder meer: zuivere vermogensschade, verlies van gegevens, letselschade en immateriële schade.

Deze disclaimer kan worden aangepast.

Copyright

De website van Oncokompas geniet auteursrechtelijke bescherming. De website is bestemd voor eigen of intern gebruik, waarbij het niet is toegestaan de website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de VU is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van de VU, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van de VU is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.
De website is bestemd voor het verstrekken van informatie aan belangstellenden van Oncokompas. Wij hebben de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Privacy Statement

Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is Red-kite B.V., gevestigd te Huizen aan De Boslaan 12, 1272 CX Huizen verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens (‘Wbp’). Door u aan te melden voor het Oncokompas geeft u ons uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid te verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De VU en Red-kite verwerken persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wij gebruiken jouw (persoons)gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

Aanmelden als gebruiker
Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om je te registreren als gebruiker van Oncokompas.
Verificatie als gebruiker
Als je bent aangemeld door een zorgverlener, wordt jouw geboortedatum gebruikt om te verifiëren of je van jouw zorgverlener een uitnodiging voor het gebruik van Oncokompas hebt ontvangen.
Beveiliging van jouw account
Jouw inloggegevens (e-mailadres en wachtwoord) worden gebruikt voor het beveiligen van jouw account. Deze inloggegevens kun je altijd wijzigen in jouw account.
Klantcontact
Jouw e-mailadres en naam wordt bijvoorbeeld gebruikt voor het behandelen van je vragen en/of klachten en het verstrekken van de door jou aangevraagde informatie.
Selecteren van Content
Aan de hand van jouw postcode, naam van het ziekenhuis waar je wordt behandeld, leeftijd en geslacht kan Oncokompas Content filteren, selecteren en aan je ter beschikking stellen.
Anoniem onderzoek
Persoonsgegevens, persoonlijke informatie, antwoorden op de vragenlijst, gebruik van Oncokompas (deze informatie kan worden verkregen via onze cookies) wordt geanonimiseerd zodat de informatie niet herleidbaar is tot personen. Deze geanonimiseerde informatie wordt gebruikt voor (wetenschappelijk) onderzoek en rapportages.
Gepseudonimiseerd onderzoek
De Persoonsgegevens, persoonlijke informatie, antwoorden op de vragenlijst, gebruik van Oncokompas (deze informatie kan worden verkregen via onze cookies) van patiënten die deelnemen aan Oncokompas in het kader van wetenschappelijk onderzoek, wordt gepseudonimiseerd. Zij geven hier toestemming voor via een toestemmingsverklaringformulier (informed consent).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De VU en Red-kite verwerken bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou om een welzijnsoverzicht en dossier samen te stellen met adviezen en hulpbronnen. Hieronder een overzicht van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Psychische gezondheid
 • Lichamelijke gezondheid
 • Sociaal leven
 • Leefstijl en levensvragen
 • Persoonsgegevens vanuit de vragenlijsten worden geanonimiseerd of gepseudonimiseerd gebruikt voor onderzoek

Verzekering

Red-kite verzamelt gegevens die zij moeten hebben om gebruik van Oncokompas bij jouw zorgverzekeraar te kunnen declareren:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsnummer

Het gebruik van het Oncokompas valt in de basisverzekering en gaat niet ten koste van je eigen risico.

De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het register van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe lang we gegevens bewaren

De VU en Red-kite zullen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn gaat in op het moment dat jouw registratie is afgerond en eindigt op het moment dat de gegevens zijn verwijderd na beëindiging van het account. Een account wordt beëindigd nadat hiertoe per mail een verzoek is ingediend met het mailadres waarmee je bent ingeschreven.

Delen met anderen

De VU en Red-kite delen jouw persoonsgegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Oncokompas maakt gebruik van diensten van Solvinity gevestigd aan de Hogehilweg 3 in Amsterdam. Solvinity treedt hierbij op als bewerker en krijgt aldus toegang tot persoonsgegevens. Zij mag deze persoonsgegevens echter uitsluitend in opdracht van de VU en Red-kite verwerken en heeft dus geen zelfstandig recht met betrekking tot deze gegevens. Red-kite heeft met Solvinity een bewerkersovereenkomst gesloten. Hierin wordt de bewerker verplicht om alle wettelijke bepalingen en de bepalingen uit dit Privacybeleid na te leven. De VU en Red-kite blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies

Oncokompas gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@oncokompas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. VU en Red-kite zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:
E-mail: info@oncokompas.nl
Telefoonnummer: 088 3305088

Beveiliging

VU en Red-kite nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@oncokompas.nl.

Oncokompas wordt geopend in een beveiligde web-based omgeving. De beveiliging volgt de norm NEN-7510 voor informatiebeveiliging in de zorg. Bij het verzenden en ontvangen van informatie wordt deze versleuteld met 256-bit SSL-beveiligingscertificaten (Comodo). Dit type versleuteling vindt ook plaats bij internetbankieren.

Wijziging Privacy Statement

De VU en Red-kite zijn gerechtigd dit Privacy Statement te wijzigen. De gewijzigde versie zal via Oncokompas bekend worden gemaakt. Indien je niet akkoord bent met de wijzigingen kun je het gebruik van Oncokompas staken. Indien je na de wijziging doorgaat met het gebruik van Oncokompas wordt daarmee jouw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.

Klachtenprocedure

Oncokompas en de website oncokompas.nl zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Mocht je desondanks een klacht hebben, vul dan het contactformulier in met als onderwerp ‘Klacht’. Zie hier onze klachtenprocedure.

Responsible Disclosure

Bij Red-kite vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.
Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

 • Jouw bevindingen te mailen naar info@oncokompas.nl. Versleutel jouw bevindingen met een PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 5 werkdagen op jouw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen jouw melding vertrouwelijk en zullen jouw persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, jouw naam vermelden als de ontdekker.

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.