Ontwikkeling en onderzoek

Om er zorg voor te dragen dat Oncokompas optimaal aansluit bij de wensen en eisen van de eindgebruiker en andere stakeholders (o.a. zorgprofessionals) is Oncokompas ontwikkeld aan de hand van een stapsgewijze eHealth ontwikkelcyclus. De verwachting is dat het ontwikkelen van het Oncokompas volgens deze ontwerpsystematiek een positieve invloed heeft op de frequentie van gebruik, het begrip en de aannemelijkheid dat gebruikers ook daadwerkelijk de aanbevelingen zullen opvolgen. Hieronder kunt u meer lezen over het onderzoek dat plaats heeft gevonden binnen deze ontwikkelcyclus.


Behoefteonderzoek

Allereerst heeft er een behoefteonderzoek plaatsgevonden onder mensen die behandeld zijn voor hoofd-halskanker en borstkanker en onder zorgverleners die betrokken zijn bij patiënten met hoofd-halskanker. Tijdens het behoefteonderzoek zijn door middel van interviews met patiënten en zorgprofessionals de behoeften (wensen en eisen) verkend die patiënten met kanker en zorgprofessionals stellen aan eHealth toepassingen in het algemeen en OncoKompas in het bijzonder binnen het nazorgtraject. Ook is in samenwerking met Motivaction een kwantitatief behoefteonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van patiënten met kanker en de Nederlandse bevolking voor wat betreft preventie, stepped care en eHealth, in relatie tot kwaliteit van leven en verschillende leefstijlen. De resultaten van deze onderzoeken zijn gebruikt om Oncokompas af te stemmen op de wensen van patiënten en de zorgverleners.


Bruikbaarheidonderzoek

Daarna is er in een onderzoek onder mensen die behandeld zijn voor kanker getest of Oncokompas eenvoudig te gebruiken is en hoe de bruikbaarheid verbeterd kan worden. De bruikbaarheid van Oncokompas is bij beoogde gebruikers (18 hoofd-halskanker patiënten) onderzocht met gebruik van Morae software, middels testscenario’s. Aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken is  Oncokompas geoptimaliseerd.


Haalbaarheidsonderzoek

Begin 2013 is een groep van 60 patiënten met hoofd-halskanker in een aantal universitaire ziekenhuizen gevraagd om mee te doen aan een haalbaarheidsonderzoek. Er is gekozen voor deze groep, omdat deze mensen veel klachten kunnen hebben na de behandeling en de nazorg vaak complex is. Zij hebben Oncokompas zelf gebruikt, waarna wij de tevredenheid over het gebruik hebben onderzocht.

Op basis van de resultaten van dit onderzoek is Oncokompas geoptimaliseerd tot de huidige versie van Oncokompas. Deze huidige versie van Oncokompas is onderzocht op tevredenheid over het gebruik door een groep van 68 patiënten met borstkanker.


(Kosten-)effectiviteitonderzoek

In het najaar van 2016 is gestart met de (kosten-)effectiviteitsstudie van Oncokompas. Patiënten met borst-, darm-, hoofd-hals of lymfeklierkanker die 3 maanden tot 5 jaar geleden zijn behandeld met curatieve intentie worden op uitnodiging van hun behandelend arts gevraagd om deelname. In totaal zullen 544 patiënten worden geïncludeerd voor deze studie. Het doel van dit onderzoek is om de effectiviteit, kosteneffectiviteit en het bereik van Oncokompas als zelfmanagement applicatie te bepalen. De resultaten van dit onderzoek zijn naar verwachting bekend in de zomer van 2018.