Gebruikersvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Oncokompas. Oncokompas is ontwikkeld en eigendom van de Vrije Universiteit van Amsterdam (de VU). De VU draagt tevens zorg voor het beheer en het uitreiken van Oncokompas. Door u aan te melden voor Oncokompas gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden op het gebruik van Oncokompas.

  1. Gebruik van Oncokompas en de daarin opgenomen content

Met behulp van Oncokompas willen wij u praktische informatie, inzicht en adviezen geven (hierna te noemen: Content). De Content is met grote zorgvuldigheid en op basis van wetenschappelijke inzichten samengesteld en wordt periodiek aan de meest actuele inzichten aangepast. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud ervan onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.
De Content kan niet gezien worden als een alternatief voor de behandeling en informatie van de zorgverlener, ook niet wanneer deze Content gebaseerd is op uw antwoorden op de vragenlijst. Het betreft slechts een bron van algemene informatie. Wij adviseren u dan ook om de Content altijd eerst met uw eigen behandelend zorgverlener af te stemmen, alvorens daaraan gevolg te geven. Oncokompas biedt u de mogelijkheid om Content te downloaden en te printen zodat u deze met uw eigen zorgverlener kunt delen. Raadpleeg bij gezondheidsklachten of medische vragen, altijd de behandelend zorgverlener.
Oncokompas kan hyperlinks naar Content op sites van derden bevatten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en de Content waarnaar wordt verwezen. Wij kunnen Oncokompas tijdelijk buiten gebruik stellen of het gebruik ervan beperken. Bijvoorbeeld indien dit noodzakelijk is voor het onderhouden of het aanpassen daarvan. Met enige regelmaat wordt Oncokompas geüpdate om verbeteringen aan te brengen.
U staat ervoor in dat alle contactgegevens die u via Oncokompas verstrekt juist zijn en dat u Oncokompas uitsluitend voor uzelf zult gebruiken.

  1. Registratie en gebruik persoonsgegevens

U kunt u registreren indien u van uw zorgverlener (bijvoorbeeld oncologieverpleegkundige) een uitnodiging hebt ontvangen. In geval van registratie via uw zorgverlener, ontvangen wij van hem/haar identificatiegegevens (meestal uw geboortedatum) waarmee we u als gebruiker kunnen identificeren. Voor een succesvolle registratie moeten de door u ingevulde gegevens overeenstemmen met de controlegegevens van uw zorgverlener.
Wij dragen er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens via Oncokompas voldoet aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aan onze Privacyverklaring. Wij spannen ons in om Oncokompas en de persoonsgegevens die wij via Oncokompas verwerken te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. In onze Privacyverklaring wordt omschreven welke maatregelen wij nemen.

  1. Gebruiksrecht en intellectuele eigendomsrechten

De VU verleent u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om Oncokompas te gebruiken met inachtneming van de beperkingen en voorwaarden hieronder. U mag (onderdelen van) Oncokompas niet aan derden ter beschikking stellen, wijzigen of kopiëren en ook niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken. Eventuele door de VU aangebrachte beveiligingsmaatregelen in de programmatuur mogen niet verwijderd of ontweken worden. Het is u niet toegestaan om de programmatuur te decompileren, de code te verwijderen, de code te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse engineering te onderwerpen.
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Oncokompas (waaronder begrepen de programmatuur, de Content, look&feel en het beeldmateriaal) komen uitsluitend toe aan de VU. Er is geen sprake van een gehele of gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten.

  1. Aansprakelijkheid en klachtenbehandeling

Ofschoon wij met betrekking tot Oncokompas en de Content de uiterste zorg nastreven, kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele gebreken of andere onvolkomenheden waaronder in het bijzonder onvolledige of onjuiste Content. Het gebruik van Oncokompas en de Content is volledig voor eigen risico. De VU is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van Oncokompas, hieronder wordt mede doch niet uitsluitend verstaan schade als gevolg van (het gebruik van) onjuiste of onvolledige Content. Mocht u onverhoopt klachten hebben over Oncokompas, dan kun u deze aan ons melden via 020-598-6959 (op werkdagen tussen 10:00 en 12:00).

  1. Wijziging Gebruiksvoorwaarden

Wij zijn gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde versie zal via Oncokompas bekend worden gemaakt. Indien u niet akkoord bent met de wijzigingen kunt u het gebruik van Oncokompas staken. Indien u na de wijziging doorgaat met het gebruik van Oncokompas wordt daarmee uw aanvaarding van de nieuwe versie van de Gebruiksvoorwaarden verondersteld.
Indien u vragen hebt over het gebruik van Oncokompas of deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via 020-598-6959 (op werkdagen tussen 10:00 en 12:00). De Gebruiksvoorwaarden zijn na te lezen op de website www.oncokompas.nl.